Tag Archives: oljevern

Vi spelar hasard med Sørlandskysten

Frå Udvår

Frå Udvår

Strandsona er ein fantastisk ressurs som tar vare på biologisk mangfald og rommar hekkeområde og fiskeplassar. Kysten er eit ulikt område for rekreasjon, og med fornuftig bruk gir den grunnlag for fiske, turisme og anna næringsverksemd. Det er underleg at vi ikkje investerer meir for å ta vare på denne uerstattelege ressursen. 

Grunnstøytinga med lasteskipet Full City ved Såstein i Telemark har dokumentert at oljevernberedskapen er altfor dårleg på Sørlandet. Vi har så langt klart å forhindra oljeboring utanfor Sørlandskysten,  men kyststripa har ein omfattande skipstrafikk like utanfor fjæresteinane. Behovet for rask og effektiv beredskap er derfor stort. Forliset i Telemark har vist oss at vi i dag spelar hasard med den verdifulle kysten vår.

Fagfolk har lenge peika på at Sørlandet må få på plass ein effektiv slepebåtberedskap. Mangelen på slik beredskap er ikkje berre ein trussel mot miljøet. Den kan også setje liv å helse i fare. Så seint som i mai i år uttrykte miljøvernavdelinga hos fylkesmannen i Vest-Agder sterk uro over manglande slepebåtberedskap. Den må no på plass. Vi kan ikkje legge fram fleire statsbudsjett utan midlar til slepebåtberedskap på Sørlandet.

Meld deg på Facebookgruppa Betre oljeberedskap langs Sørlandskysten NÅ.