Tag Archives: Lakselus

Oppdrettsnæringa må ta grep

I Nyheitene på TV2 i dag fekk vi presentert ny teknologi for fiskeoppdrett med redusert fare for forureining og lakselus. Vi fekk også høyre at oppdrettsnæringa har vist lite interesse for teknologien. Eg kjenner ikkje til dette pilotanlegget utover det som kom fram på TV2. Det kan godt vere at det ikkje er ein teknologien som vil vinne fram.

Men innslaget på TV2 stadfester inntrykket av ei næring som har ei altfor passiv haldning til dei store miljøutfordringane den skaper. Lakselus og rømt oppdrettslaks truar villaksen, og avfall slepp ut i naturen. Samtidig er vi inne i ein periode med god marknad for oppdrettslaks og gode inntekter for dei som driv i bransjen.

Det er  overraskande at ikkje næringa brukar dei gode  tidene til å utvikle ny teknologi og nye driftsmetodar som kan skape ei miljømessig berekraftig næring. Når vi for eksempel høyrer at villaks rømmer på grunn av brot på ankerkjettingar, er det grunn til å spørje om eigarane tar miljøutfordringane på alvor. Vi lever tross alt i eit land som forankrar flytane borreplattformer utan store problem.

Skal denne nærings som er viktig for mange lokalsamfunn, overleve, må den umiddelbart setje inn langt større ressursar for å løyse dei store miljøproblema den skaper.

Alf