Tag Archives: plan- og bygningslov

Strandsonekaos og forskjellsbehandling med FrP

Strandsona er ein svært viktig ressurs for Sørlandet. Den gir livskvalitet og skaper basis for eit blomstrande reiseliv. Derfor er det viktig å utvikle denne ressursen på ein god måte for regionen, noko som ikkje alltid er tilfelle i dag. Hyttebygging skjer stort sett på dispensasjon, ikkje etter ein heilskapleg plan. Dette gir lite optimal bruk av areala, og det går unødig hardt ut over friareal og urørt natur. Dei som vil bruke kysten, men som ikkje har skaffa seg hytte, blir taparane. Bygging på dispensasjon fører også lett til forskjellsbehandling og mistanke om at det er gode forbindelsar som tel.

Dette vil regjeringa rydda opp i for å skape likebehandling og sikre stranda for alle. Bygging i strandsona skal i mykje større grad avklarast gjennom kommuneplanar og reguleringsplanar, ikkje gjennom dispensasjonar. Det er ikkje snakk om å ta makta frå kommunane, men om å skape ein planprosess som sikrar likebehandling og god ressursutnytting. Men det vil FrP med dei andre borgarlege partia på slept ha seg fråbedt. Dette er i og for seg ikkje så uventa. Det er ikkje første gangen FrP kjempar for ein politikk som opnar for dei med pengar og forbindelsar på bekostning av fellesskapet og ressursgrunnlaget.