Tag Archives: Posten

Nei til skattebetalt liberalisering av Post

I dag er Anne Ellefsen fra Postkom gjesteskribent

At vi får levert post seks dager i uka er like selvfølgelig som at vannet kommer i springen når du skrur opp kranen.
Det er denne tjenesten EU sitt tredje postdirektiv handler om. Brev som er under 50 gram tilhører da den lille, men viktige delen som er igjen av postmonopolet i Norge. Prisen for å sende dette brevet er likt uansett hvor i landet det sendes. Dette er det enhetsportoen dreier seg om. Det blir finansiert på den måten at Posten Norge kryss-subsidierer denne tjenesten. Inntektene fra de lønnsomme delene av landet (Østlandet) er med å jevne ut kostnaden for å bringe ut dette brevet for eksempel til din adresse. Dette er en samfunnsmessig solidarisk ordning. Vi mener det ikke vil være mulig å opprettholde denne ordningen hvis postdirektivet blir innført i Norge.

Postkom mener at følgene av å innføre postdirektivet i Norge vil bli dyrere og dårligere posttjenester i distriktene. Næringslivet i distriktene blir taperne. Et likeverdig tjenestetilbud trygger arbeidsplasser og bosetning i hele landet. Prisen for å åpne for fri konkurranse kan bli at vi overlater til skattebetalerne å betale for den ulønnsomme delen av postmarkedet. Prisen er anslått til 1,5 – 2 mrd i året. Da spørs det hvordan dere som politikere vil prioritere når valget står mellom helse, skole, vei eller post?

Postkom jobber for at Norge skal bruke sin rett til å reservere seg mot dette direktivet. Vi har støtte i SV og SP for dette synet og AP har også varslet at de ønsker å utsette innføringen av EU s postdirektiv og vil vurdere bruk av reservasjonsretten. Så nå har alle de rødgrønne partiene signalisert at de frykter for EUs postdirektiv, og vi har et enstemmig vedtak på LO-kongressen: ”Utsett implementeringen og utred konsekvensene av å bruke reservasjonsretten”. Det er første gang en LO-kongress vedtar å anbefale regjeringen å bruke reservasjonsretten.

Høyre har gitt et klart og utvedtydig svar til Lo at de ønsker å innføre det 3 . Postdirektiv så snart som mulig og senest i løpet av 2010. Det har heller ikke kommet som et stort sjokk at de borgelige partiene vil liberalisere Posten det kommende året

Postkom har allerede fått en juridisk vurdering av å benytte reservasjonsretten. Vurderingen er utført av advokatkontoret Arntzen de Besche og konkluderer med at Norge folkerettslig kan benytte reservasjonen og at den eneste konsekvensen for Norge er at vi blir suspendert fra EUs postpolitikk. Vurderingen konkluderer videre med at en slik politikk ikke vil få konsekvenser for Postens Norge virksomhet i Sverige eller Danmark.

Denne saken vil bli den viktigste for oss i valgkampen. Dersom de borgelige vinner valget, har Høyre, FRP og Venstre bekreftet at de vil innføre EUs postdirektiv i løpet av neste år. Og da er slaget for oss postansatte tapt

Da vil distriktene bli spesielt hardt rammet av konsekvensene ved innføring av Postdirektivet. De vil miste omdeling av post på lørdager og kanskje få post annen hver dag, og brevportoen vil bli vesentlig høyere enn i sentrale strøk. Ved å synliggjøre konsekvensene av dette direktivet håper vi å oppnå engasjement og forståelse for at det er viktig å opprettholde posttjenestene som en viktig del av infrastrukturen i Norge. God infrastruktur er god fordelingspolitikk. Det jamner ut forskjeller og gjør at vi både kan bo og drive næring i hele landet vårt. Dette krever politisk styring og kan ikke overlates til markedskreftene alene.

Ønsker dere alle et Godt valg. Bruk stemmeretten din

Anne H. Ellefsen
Kretsleder
Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Agder krets

Posten skal gå med posten, ikkje med overskot

postenEUs postdirektiv er eit klassisk eksempel på angrep på gode solidariske ordningar. I dag betaler alle likt, og overføringar sikrar likt tilbod til alle. Med postdirektivet må vi eventuelt dekkje kostnadene for brukbare tilbod i distrikta over skattesetelen. Men dei partia som vil ha postdirektivet, er også for skattelette. Så det er grunn til å spørre kor lenge ei eventuell ordning betalt av skattebetalarane vil vare.

Kva tykkjer du?