Tag Archives: Fædrelandsvennen

Usynleggjering av fagrørsla på Agder

faner.jpgDå Agder Høgre nyleg vedtok å arbeide for å innføre karensdagar, kontakta Fædrelandsvennen regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen, for ein kommentar. Agnes Nordgaard som er distriktssekretær for LO i Agder, og som representerer dei vedtaket vil ramme, blei ikkje kontakta. Det same skjedde då Fædrelandsvennen skulle ha kommentarar til utsiktene for arbeidslivet ved årsskiftet.

Desse to sakene er ikkje særtilfelle. Då eg gjekk litt nærare inn i problematikken, blei eg svært overraska over det eg fant. Søkjer du på Siri Mathiesen på nettsidene til Fædrelandsvennen, får du 209 treff. Søkjer du på Agnes Nordgaard får du to. Neglisjeringa av LO og arbeidstakarsida er nærmast total sett i høve til den interessa avisa syner arbeidsgivarsida – også i saker som gjeld arbeidslivet.

Vi såg det same då Fædrelandsvennen i samarbeid med høgreordførar Harald Furre presenterte 19 kvinner som bør heiast fram til nasjonale verv. Alle var topp kompetente, men ingen av dei hadde bakgrunn frå arbeid i fagrørsla. Kanskje ikkje så rart når vi ser kor vanskeleg det er for representantar for fagrørsla å komme til orde.

Neglisjeringa av fagrørsla er ikkje avgrensa til media. Vi ser det same når komitear og arbeidsgrupper blir etablert. Kristiansand kommune har no tatt initiativ til ein Næringsforsight for Agder – ei vurdering av næringsutviklinga i regionen. Kva hadde vore meir naturleg enn å ha med fagrørsla i dette arbeidet, men nei. Har er det berre  næringsforeiningar som er representert i tillegg til offentlege organ og konsulentar.

Fagrørsla er eit sentralt element i den norske/skandinaviske modellen med moderate forskjellar og lågt konfliktnivå. Det er denne modellen som gjer at vi har høg arbeidsproduktivitet her i landet.  Å kaste vrak på den kompetansen og dei erfaringane som fagrørsla representerer, er lite framtidsretta.

Men ikkje nok med det. Vi ser no at land med svak fagrørsle slit med aukande forskjellar, aukande fattigdom og sterk misnøye med den økonomiske og politiske eliten. Det er mange som etter kvart ser på denne utviklinga som eit gryande trugsmål mot eit levande demokrati.

Er det ikkje snart på tide at media og makteliten på Sørlandet får opp augo for fagrørsla?

Offentlege skolar

Fædrelandsvennen kommenterer på leiarplass nye tal som viser at det er ein viss auke i talet på elevar ved privatskolar. Avisa meiner dette viser at regjeringa ikkje følgjer opp målsetninga om å avgrense talet på private skolar. Då kan det vere grunn til å minne om at den borgarlege regjeringa med Kristin Clemet i spissen var i gang med ei storstilt privatisering og kommersialisering av den offentlege skolen då dei miste makta.

Så snart den raudgrøne regjeringa overtok, blei det sett ein stoppar for denne privatiseringsbølgja til kraftige protestar frå Høgre og dei kommersielle interessene. Men protestane stilna. Høgre har heilt slutta å argumentere offentleg for den privatiseringa som dei la opp til då dei hadde makta. Og det er ikkje så rart. For den storstilte ideologiske privatiseringa som den borgarlege regjeringa i Sverige har stått for, kan knapt kallast nokon suksess. Spørsmålet er kva Høgre gjer om dei skulle få makt på nytt.

Leiarskribenten meiner også at det er regjeringa si skuld at enkelte kommunar legg ned skolar som så blir vidareført i privat regi. Men når regjeringa har auka overføringane til kommunane langt meir enn tidlegare regjeringar, må vel kommunane vere med på å ta litt av ansvaret for sine prioriteringar.

Alf